Aspects of Interaction between Radio and Recording Industry: Example of the His Master’s Voice concerts on Radio Belgrade Programme

Аспекти интеракције између радија и дискографске индустрије: пример His Master’s Voice концерата на програму Радио Београда

Authors

Keywords:

gramophone records, concerts, Radio Belgrade, His Master’s Voice, music programme, Jevta M. Pavlović, Ilić and Andrejević, Music house „Harmonija”, discography

Abstract

A significant part of the Radio Belgrade programme, especially in the years before the establishment of instrumental and choral ensembles within this institution, was comprised of music recordings. Although gramophone record concerts were presented within the programme announcements, they were not considered in more detail in existing studies of music on Radio Belgrade. One of the reasons for this could be limited access to the data on the gramophone record concerts. Thus, for the first analysis of this segment of the music programme, the author has focused on the first year in which weekly radio programme announcements were printed in Radio Beograd: nedeljni ilustrovani časopis. The announcements contained data about music numbers, recordings companies, and serial numbers of the records played. More precisely, the series of His Master’s Voice concerts, named after the label of records exclusively broadcast in the programme, were examined in the period from October 1930 to October 1931. This particular series was chosen because of the importance of the label in both the global and local music industry and the continual broadcasted of His Master’s Voice records on Radio Belgrade. Furthermore, the diversity of programme conceptions of concerts within the series indicates the particular ways in which gramophone record concerts were designed. Based on the series of His Master’s Voice concerts, three methods of categorising gramophone record concerts are suggested. In addition, the paper offers little known archival data on gramophone record distributors who borrowed records to Radio Belgrade for marketing purposes.

References

Anon. (1979) „Broj radio-pretplatnika”. U Milan Bulatović et al. (ur.), Ovde Radio-Beograd: zbornik povodom pedesetogodišnjice, Beograd: Radio-Beograd, 293. / Анон. (1979) „Број радио-претплатника”. У Милан Булатовић и др. (ур.) Овде Радио-Београд: зборник поводом педесетогодишњице, Београд: Радио-Београд, 293.

Dumnić Vilotijević Marija (2019) Zvuci nostalgije: istorija starogradske muzike u Srbiji, Beograd: Čigoja štampa: Muzikološki institut SANU. / Думнић Вилотијевић, Марија (2019) Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији, Београд: Чигоја штампа: Музиколошки институт САНУ.

Ceribašić, Naila (2021) „Music as Recording, Music in Culture, and the Study of Early Recording Industry in Ethnomusicology: A Take on Edison Bell Penkala”, IRASM 52–2: 323–354.

Holmes, Thom (ed.) (2006) The Routledge Guide to Music Technology, London: Routledge.

Jakšić Subić Jasmina (2020) „Muzika kao kolekcionarska strast i inspiracija”. In Muzički intermeco: kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog, Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 9–15. / Јакшић Субић, Јасмина (2020) „Музика као колекционарска страст и инспирација”. У Музички интермецо: колекција грамофонских плоча Павла Бељанског, Нови Сад: Спомен-збирка Павла Бељанског, 9–15.

Jovanović, Raško V. (1968) „Prvi koncert sa ploča u starom Beogradu”, Pro Musica 29: 6. / Јовановић, Рашко В. (1968) „Први концерт са плоча у старом Београду”, Pro Musica 29: 6.

Кaran, Marija M. (2019) Muzička koncepcija radijskog diskursa versus auditorijum – vidovi transformacija međusobnih relacija sagledanih u interdisciplinarnom polju teorije medija, neobjavljena doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet umetnosti.

Kocić, Ljubomir i Ljubinko Miljković (1979) „Tragovima sazvučja muzike”. U Milan Bulatović et al. (ur.) Ovde Radio-Beograd: zbornik povodom pedesetogodišnjice, Beograd: Radio-Beograd, 103–128. / Коцић, Љубомир и Љубинко Миљковић (1979) „Траговима сазвучја музике”. У Милан Булатовић и др. (ур.) Овде Радио-Београд: зборник поводом педесетогодишњице, Београд: Радио-Београд, 103–128.

Kokanović Marković, Marijana (2014) Društvena uloga salonske muzike u životu i sistemu vrednosti srpskog građanstva u 19. veku, Beograd: Muzikološki institut SANU. / Кокановић Марковић, Маријана (2014) Друштвена улога салонске музике у животу и систему вредности српског грађанства у 19. веку, Београд: Музиколошки институт САНУ.

Marković, Radivoje (1979) „Prve godine”. U Milan Bulatović et al. (ur.) Ovde Radio-Beograd: zbornik povodom pedesetogodišnjice, Beograd: Radio-Beograd, 11–27. / Марковић, Радивоје (1979) „Прве године”. У Милан Булатовић и др. (ур.) Овде Радио-Београд: зборник поводом педесетогодишњице, Београд: Радио-Београд, 11–27.

Milojković, Milan (2020) „Zbirka gramofonskih ploča Pavla Beljanskog – mali putopis o evropskoj međuratnoj diskografiji”. U Muzički intermeco: kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog, Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 25–32. / Милојковић, Милан (2020) „Збирка грамофонских плоча Павла Бељанског – мали путопис о европској међуратној дискографији”. У Музички интермецо: колекција грамофонских плоча Павла Бељанског, Нови Сад: Спомен-збирка Павла Бељанског, 25–32.

Nikolić, Mirjana (2006), Radio u Srbiji (1924–1941), Beograd: Zadužbina Andrejević.

Pejović, Roksanda (2004) „Muzika u službi omasovljavanja muzičke kulture u Beogradu između dva rata (1919–1941)”. U Vesna Mikić i Tatjana Marković (ur.), Muzika i mediji: Šesti međunarodni simpozijum Folklor–Muzika–Delo, Beograd, 14–17. novembra 2002, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 189–200. / Пејовић, Роксанда (2004) „Музика у служби омасовљавања музичке културе у Београду између два рата (1919–1941)”. У Весна Микић и Татјана Марковић (ур.) Музика и медији: Шести међународни симпозијум Фолклор–Музика–Дело, Београд, 14.–17. новембра 2002, Београд: Факултет музичке уметности, 189–200.

Prodanov, Ira (2020) „Muzika i muzičari Pavla Beljanskog”. U Muzički intermeco: kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog, Novi Sad: Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, 17–23. / Проданов, Ира (2020) „Музика и музичари Павла Бељанског”. У Музички интермецо: колекција грамофонских плоча Павла Бељанског, Нови Сад: Спомен-збирка Павла Бељанског, 17–23.

Pustišek, Ivko (1979) „Pravni propisi – okvir u kome se razvija i deluje Radio-Beograd”. U Milan Bulatović et al. (ur.) Ovde Radio-Beograd: zbornik povodom pedesetogodišnjice, Beograd: Radio-Beograd, 257–272. / Пустишек, Ивко (1979),„Правни прописи – оквир у коме се развија и делује Радио-Београд”. У Милан Булатовић и др. (ур.) Овде Радио-Београд: зборник поводом педесетогодишњице, Београд: Радио-Београд, 257–272.

Simić Mitrović, Darinka (1988) „Da capo all’ infinito”: pola veka od osnivanja Simfonijskog orkestra i Hora Radio-televizije Beograd, Beograd: Radio Beograd.

Simović, Živomir (1989) Vreme radija: hronika Radio-Beograda: 1924, 1929, 1945, 1989, Beograd: Radio-Beograd. / Симовић, Живомир (1989) Време радија: хроника Радио-Београда: 1924, 1929, 1945, 1989, Београд: Радио-Београд.

Srećković, Biljana (2007) „Radio Beograd u kontekstu modernizacije srpskog društva između dva rata”, Novi zvuk: internacionalni časopis za muziku 29: 109–129. / Срећковић, Биљана (2007) „Радио Београд у контексту модернизације српског друштва између два рата”, Нови звук: интернационални часопис за музику 29: 109–129.

Švarc, Rikard (1931) „Muzika u domu”, Muzički glasnik 3–4: 78–87. / Шварц, Рикард (1931) „Музика у дому”, Музички гласник 3–4: 78–87.

Todorović, Aleksandar Luj (2009) Umetnost i tehnologije komunikacija, Beograd: Clio.

Tomašević, Katarina (2009) Na raskršću Istoka i Zapada: o dijalogu tradicionalnog i modernog u srpskoj muzici (1918–1941), Beograd: SANU, Muzikološki institut, Novi Sad: Matica srpska, Odeljenje za scenske umetnosti i muziku. / Томашевић, Катарина (2009) На раскршћу Истока и Запада: о дијалогу традиционалног и модерног у српској музици (1918–1941), Београд: САНУ, Музиколошки институт, Нови Сад: Матица српска, Одељење за сценске уметности и музику.

Tschmuck, Peter (2012) Creativity and Innovation in the Music Industry, Berlin: Heidelberg: Springer Verlag.

Vesić, Ivana (2015) „Muzički program Radio Beograda između dva svetska rata i fenomen nacionalne i kulture ’pedagogije’”. U Ivana Medić (ed.), Radio i srpska muzika, Beograd: Muzikološki institut SANU, 15–30. / Весић, Ивана (2015) „Музички програм Радио Београда између два светска рата и феномен националне и културе ’педагогије’”. У Ивана Медић (ур.), Радио и српска музика, Београд: Музиколошки институт САНУ, 15–30.

Грађа

DNBS (2022) Digitalna Narodna biblioteka Srbije 2022. Radio Beograd: nedeljni ilustrovani časopis 1929–1940. / ДНБС (2022) Дигитална Народна библиотека Србије 2022. Радио Београд: недељни илустровани часопис 1929–1940.

https://digitalna.nb.rs/view/URN:NB:RS:SD_0C63382FCE9107DE078680FD37CF9555 (приступљено 27. 2. 2022.)

: 1–5, 12, 16, 29, 39.

: 4, 10, 15, 27, 31, 39–51.

: 1–40, 42–43, 51.

: 52.

Istorijski arhiv Beograda, Fond Kredit-inform / Историјски архив Београда, Фонд Кредит-информ

IAB 2474–1489 / ИАБ 2474–1489:

„Harmonija”, Aleksandar Goldman, Beograd, Terazija. 12. s. a.

„Harmonija”, trgovina klavira i nota, Aleksandar Goldmann, Bgrd. Terazije 12. 31. 12. 1940.

„Harmonija”, Klavier-und Notenhandlung, Aleksandar Goldmann, Terazije 12. 2. 1. 1941.

„Harmonija”, Klavier-und Notenhandlung, Aleksandar Goldmann, Terazije 12. Nachtragsbericht. 17. 1. 1941.

IAB 2474–7071 / ИАБ 2474–7071:

Ilić i Andrejević, elektro-tehničko i mašinsko stovarište, Beograd, Milorada Draškovića 7. 19. 9. 1935.

Ilić & Andrejević, technische Artikeln, mechanische Werkstatt, Beograd, Milorada Draškovića ul. 7. 19. 9. 1935.

Ilić & Andrejević, technische Artikeln, mechanische Werkstatt, Beograd, Milorada Draškovića ul. 7. 27. 2. 1936. / 13. 5. 1937.

IAB 2474–22194 / ИАБ 2474–22194:

Jefta Pavlović & Co. Beograd, Kneg. Ljubice 11/1, 31. 12. 1936.

Jefta M. Pavlović & Co., trgovina kancelarisko-tehničkog materijala, radio aparata, gramofona i gramofonskih ploča, BEOGRAD, Jakšićeva ul. 7. (beleška na nemačkom jeziku), s. a.

Jefta M. Pavlović & Co., trgovina kancelarisko-tehničkog materijala, radio-aparata, gramofona i gramofonskih ploča. 16. 8. 1940.

Istorijski arhiv Beograda, Fond Trgovinska komora u Beogradu / Историјски архив Београда, Фонд Трговинска комора у Београду

IAB 509, inv. br. 28 / ИАБ 509, инв. бр. 28:

Потврда о пријави радње. 7. 3. 1923. (датум у заглављу документа: 28. 3. 1932).

Дозвола за издавање пријемних радио-апарата и њихових делова. 6. 2. 1945.

IAB inv. br. 28, reg. br. 2793 / ИАБ 509, инв. бр. 28: рег. бр. 2793:

Молба Трговинској комори за издавање потврде о регистровању радње. 28. 2. 1945.

Матични лист радње. 28. 2. 1945.

Матични лист власника радња и пословођа. 28. 2. 1945.

Матични лист радње (пословни подаци). 28. 2. 1945.

Штете нанете радњи за време од 6.IV 1941. до 20.X1944. године.

IEF (2022) Institut za etnologiju i folkloristiku, „Diskograf“ / ИЕФ (2022) Институт за етнологију и фолклористику, „Дискограф”. https://Pathé .ief.hr/istrazivanja/znanstveni-projekti/diskograf/ (приступљено 28. 2. 2022.).

Pavlović, Jevta M. (1909) Grammophon: Spisak hrvatskih, bosanskih, srpskih i crnogorskih gramofonskih i zonofonskih ploča: Списак хрватских, босанских, српских и црногорских грамофонских и зонофонских плоча. Beograd: Jevta M. Pavlović / Павловић, Јевта М. (1909) Grammophon: Spisak hrvatskih, bosanskih, srpskih i crnogorskih gramofonskih i zonofonskih ploča: Списак хрватских, босанских, српских и црногорских грамофонских и зонофонских плоча. Београд: Јевта М. Павловић. https://digitalna.nb.rs/view/URN:NB:RS:SD_30D26F300F969C72FFFEBBA1BF7D6CBB (приступљено 20. 12. 2021).

Palić, Mita Đ. (1913) Ilustrovani cenovnik gramofona (govorećih mašina) i spisak najnovijih srpskih ploča. Pančevo: Mita Đ. Palić / Палић, Мита Ђ. (1913) Илустровани ценовник грамофона (говорећих машина) и списак најновијих српских плоча. Панчево: Мита Ђ. Палић.

https://digitalna.nb.rs/view/URN:NB:RS:SD_BE56D6D655D3427EF913424C0E29CE67?virtuelne=NBS/MuzikaIZvuk/katalozi_izdavackih_kuca (приступљено 20. 12. 2021).

Downloads

Published

30.06.2022

How to Cite

Maglov, Marija. 2022. “Aspects of Interaction Between Radio and Recording Industry: Example of the His Master’s Voice Concerts on Radio Belgrade Programme: Аспекти интеракције између радија и дискографске индустрије: пример His Master’s Voice концерата на програму Радио Београда”. MUZIKOLOGIJA-MUSICOLOGY, no. 32 (June). Belgrade, Serbia. https://muzikologija-musicology.com/index.php/MM/article/view/26.